Tuesday, February 28, 2006

Raga of the Day---Shanmukhapriya

Aarohana:S R2 G2 M2 P D1 N2 S
Avarohana:S N2 D1 P M2 G2 R2 S

Kannanai Pani Maname---Papanasam Sivan
Marivere Gathi Evaramma---Tyagarja
Parama Purusha---Annamayya
Palu Vicharamulela ---Annamayya
Siddhi Vinayakam---Dikshitar

1 comment:

Anonymous said...

AIR - TN Seshagopalan's RTP in Shanmukhapriya - last tuesday