Tuesday, February 14, 2006

Raga of the Day--Hindolam

Aarohana:SaGa2Ma1Da1Ni2Sa

Avarohana:SaNi2Da1Ma1Ga2Sa

Kritis:Samaja vara gamana---Tyagaraja
Sama gana lole---GNB
Neerajakshi kamakshi---Dikshitar
Mansauloni marmamu----Tyagaraja
Yaare Ranganaa---Purandara Dasa
Sama gana lolane---Papanasam Sivan

No comments: